Pääsivu

Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston rahoittama tutkimusohjelma. Sen taustalla on valtioneuvoston hyväksymä liikenneturvallisuusvisio, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Kulti-työkalu päivitetty

(20.6.2013) Lintu-ohjelman viime metreillä päivitettiin kuntien liikenneturvallisuustietoa sisältävä KULTI-työkalu. Päivitetty neljäs versio sisältää onnettomuuksia ja liikennejärjestelmää kuvaavia tilastoaineistoja vuosilta 2006–2011. Työkalun aineistorakenne muutettiin vastaamaan vuoden 2012 alussa voimaan tullutta kuntajakoa. Vuosilta 2006–2011 on tilastoitu kaikkiaan 39 013 henkilövahinko-onnettomuutta.
Manner-Suomen tiestöä ja liikennesuoritteita kuvaavat tilastot on kerätty Liikenneviraston Tierekisteristä ja Tietilastojulkaisuista vuosilta 2006– 2011. Tarkasteluvälin liikennesuorite katuverkolla perustuu VTT:n LIISA-tietokannan vuoden 2011 suoritearvioon. Kuntia kuvaavat ja kuntaliitosten tiedot on kerätty Kuntaliiton tilastoista. Tarkasteluvälillä 2006 –2011 Manner-Suomessa tehtiin yhteensä 60 kuntaliitosta tai nimenvaihtoa, joissa kaikkiaan osallisina oli yli 100 erillistä kuntaa.


Palaute ajotavasta parantaa nuorten kuljettajien turvallisuutta

(12.9.2012) Ajotapapalautteen kehittämistä ja kokeilua koskevan tutkimuksen tavoitteena oli parantaa nuorten kuljettajien turvallisuutta. Alle kaksikymppisten kuljettajien riski joutua liikenneonnettomuuteen on moninkertainen keski-ikäisiin verrattuna. Iän karttuessa ajotyyli usein rauhoittuu ja riskejä osataan välttää paremmin.

Tutkimuksessa kokeiltiin, onko ajotavasta annettavalla palautteella vaikutusta ajokäyttäytymiseen. Palaute koettiin kiinnostavaksi, ja se näyttäisikin vähentävän ylinopeuksia ja kovia kaarrekiihtyvyyksiä. Testikuljettajien määrä oli kuitenkin suhteellisen pieni ja erot ajotavoissa hyvin suuret, minkä vuoksi selkeitä johtopäätöksiä ei tutkimuksen perusteella voida tehdä.

Kokeeseen osallistui kesäkuun 2010 ja joulukuun 2011 välisenä aikana yhteensä 38 nuorta kuljettajaa, joista suurin osa ajoi vanhempiensa omistamalla autolla. Ajotapapalaute perustui ajoneuvon satelliittipaikannuksesta saataviin paikka- ja nopeustietoihin sekä Digita-aineistoon. Palaute lähetettiin sekä nuorelle kuljettajalle että ajoneuvon omistajalle. Kussakin palauteraportissa oli vertailtu saman auton eri käyttäjien ajotapoja keskenään sekä testiryhmän keskiarvoihin. Tutkimuksen vertailuryhmänä käytettiin nuoria kuljettajia muista samaan aikaan käynnissä olleista tutkimuksista.

Ajotapapalautetta voitaisiin ajopäiväkirja tukemana hyödyntää kuljettajaopetuksen itsenäisen harjoittelun vaiheessa, mitä testattiin pienimuotoisesa kokeilussa. Jotta tulevaisuudessa eri palveluntarjoajien tuottamat ajotapapalautteet olisivat vertailukelpoisia, tarvittaisiin palautteiden normittamista. Tieteelliseen näyttöön perustuva mittaristo ja siitä johdettu ajotapapalaute vaativat vielä tutkimusta.


Lintu-ohjelma huipentui päätösseminaariin Helsingin Säätytalolla

(22.5.2012) Kymmenvuotinen liikenneturvallisuuden Lintu-ohjelma on vähitellen päättymässä ja viimeinen Lintu-seminaari pidettiin Helsingin Säätytalolla keskiviikkona 16.5.2012. Tilaisuuden avasi Risto Kulmala Liikennevirastosta. Annu Korhonen esitteli Lintu-ohjelman vaiheita.

Pian valmistuvista viimeisestä Lintu-tutkimuksista esittelyvuorossa oli Noora Airaksisen selvitys, joka käsittelee vakavien onnettomuuksien tilastointia.

Tilaisuudessa esitettiin tiiviit tietoiskut viimeisimmistä Lintu-tutkimuksista sekä kaksi koostemuistiota tieliikenteen turvallisuustutkimuksen tilasta ja tarpeista:
– Kaupunki- ja laajakaistaliikenteen tutkimus- ja kehittämistarpeet (Sakari Somerpalon esitys)
– Kuljettajakäyttäytymisen tutkimustarpeet (Heikki Summalan ja Mikael Sallisen esitys).

Lisäksi käytiin vilkasta keskustelua tieliikenneturvallisuuden, sen kehittämisen ja tutkimisen painopisteistä ja näkymistä, lähtökohtana muutamat Lintu-johtoryhmän esille nostamat aiheet. Vaikka Lintu-ohjelma päättyy, tutkimustoiminta ja yhteistyö tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi jatkuu.


Lintu-tutkimusseminaarissa monipuolinen anti liikenneturvallisuuden eri osa-alueilta

(8.2.2012) Loppusuoralla oleva Lintu-ohjelma järjesti Helsingissä viimeisen varsinaisen tutkimusseminaarin, jossa kuultiin joukko alustuksia liikenneturvallisuuden eri osa-alueilta. Tilaisuus tarjosi rautaisannoksen uutta tutkimustietoa sekä verkostoitumistilaisuuksia eri alojen tutkijoiden kesken.

Tilaisuuden aluksi Annu Korhonen esitti yleiskatsauksen Lintu-ohjelman tilanteeseen. Sirkku Laapotti Turun yliopistosta esitteli lääkärin ilmoitusvelvollisuutta tutkineen työn tulevaisuutta (ks. loppuraportti). Ikäkuljettaja-teemaa jatkoi Pekka Kuikka Agora Centeristä esittelemällä työtä, jossa laajan kansainvälisen aineiston pohjalta esitettiin suositukset siitä, millasia testejä ikääntyvän kuljettajan kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin voidaan käyttää (ks. loppuraportti).

Noora Airaksinen SITO-Kuopio Oy:stä kertoi, miten vakavien loukkaantumisien tilastointia web voitaisiin kehittää. Harri Peltola VTT:ltä kertoi pitkäkestoisen nuorten kuljettajien ajotapaseurannan kokeilusta. Veli-Pekka Kallberg VTT:ltä ja Jan Törnqvist esittivät kansainvälisen kyselyn pohjalta laadittuja ehdotuksia automaattisen nopeusvalvonnan kehittämisestä.

Maria Portman THL:stä kertoi vielä käynnissä olevasta tutkimuksesta, jossa analysoidaan maistelleiden eli alle 0,5 promillen rangaistavuusrajan puhaltaneiden kuljettajien esiintymistä Uudenmaan ratsiatutkimuksissa.

Lintu-ohjelman tavoitteena on järjestää toukokuun puolivälissä ohjelman päätöstilaisuus, tosta tiedotetaan näillä verkkosivuilla lähitulevaisuudessa.